Projekty aktualne

Informacja o realizacji zadania finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

PFRON wersja podstawowa RGB 01

Nazwa zadania: „Nadal pomagamy Tym, którzy nas potrzebują!”

Termin realizacji zadania: 1 maja 2022 r. - 30 czerwca2022 r.

Miejsce realizacji zadania: Lokalne Centrum Wspierająco – Aktywizujące PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim, ul. Mickiewicza 1

 

Grupę docelową prowadzonego przez PSONI Koło w Tomaszowie Lub. zadania pn: „Nadal pomagamy Tym, którzy nas potrzebują!” stanowią osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie/członkowie rodzin, będący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, prowadzonymi w ich kraju. Mieszkańcy utworzonego w LCWA Punktu Recepcyjnego mają do dyspozycji warunki pobytu dostoswane do ich potrzeb. Budynek, w którym przebywają jest pozbawiony barier architektonicznych, a pomieszczenia wyposażone m.in. w specjalistyczne łóżka rehabilitacyjne. Ponadto, przebywający na terenie punktu recepcyjnego mieszkańcy Ukrainy mają do dyspozycji kuchnię, pralnię i suszarnię, łazienki i pokój kąpielowy – całkowicie przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (m.in. podnośniki, bezprogowe kabiny prysznicowe, uchwyty zabezpieczające przy umywalkach i w toaletach). Natomiast przybywające do nas zza wschodniej granicy dzieci z niepełnosprawnościami mają możliwość korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego, Sali Doświadczania Świata i sali do kinezyterapii. Beneficjenci zadania mogą korzystać również z samochodów, stanowiących własność Stowarzyszenia, będących w pełni przystosowanymi do przewodu osób z niepełnosprawnościami.

Pomoc i niezbędne wsparcie dla obywateli Ukrainy jest udzielane przez pracowników Stowarzyszenia w trybie ciągłym, tzn. 24 godz./dobę, przez 7 dni w tygodniu. Beneficjenci mają zapewniony kontakt z pielęgniarką, lekarzem rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutami, lekarzem pierwszego kontaktu oraz innymi specjalistami – w zależności od zdiagnozowanych potrzeb (np. ginekolog – położnik, stomatolog). Natomiast w trakcie pobytu w budynku PSONI Koło w Tomaszowie Lub. mają możliwość korzystania z rehabilitacji medycznej, wsparcia psychologicznego oraz pomocy w załatwieniu formalności związanych m.in. z nadawaniem numeru PESEL oraz przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej. W porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lub., organizowana jest także pomoc w zakresie transportu i znalezienia miejsca docelowego na terenie Polski i innych krajów europejskich.

Ponadto, beneficjenci przebywający w punkcie recepcyjnym PSONI Koło w Tomaszowie Lub. korzystają z wyżywienia oraz są zaopatrzeni w niezbędną odzież, środki higieny osobistej, środki czystości.

 pfron ua

Informacja o realizacji zadania finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

PFRON wersja podstawowa RGB 01
Nazwa zadania:
„Pomagamy Tym, którzy nas potrzebują!”

Termin realizacji zadania: 28 lutego 2022 r. - 30 kwietnia 2022 r.

Miejsce realizacji zadania: Lokalne Centrum Wspierająco – Aktywizujące PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim, ul. Mickiewicza 1

Głównym rezultatem realizacji zadania jest zorganizowanie przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim, w budynku Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego przy ul. Mickiewicza 1 w Tomaszowie Lubelskim Ośrodka Recepcyjnego, oferującego pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Grupę docelową stanowią osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie oraz członkowie rodzin (małoletnie dzieci lub osoby w senioralnym wieku) – obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w ich kraju. PSONI Koło w Tomaszowie Lub. zapewnia miejsca noclegowe, wyżywienie, zaopatrzenie w środki czystości i niezbędną pomoc, dostosowaną do indywidualnych potrzeb życiowych Beneficjentów, a także poczucie bezpieczeństwa, pomocy i wsparcia.


EFRR_kolor poziom.jpg

Informacja o realizacji projektu budowy Lokalnego Centrum Wspierająco - Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim /przy ul. Mickiewicza 1/


Tytuł projektu
Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco ? Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznychRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 ? 2020


Przedmiot projektu: głównym celem projektu jest poprawa dostępu usług aktywizacji życiowej oraz społeczno ? zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem, oferowanych w ramach działalności Koła PSONI w Tomaszowie Lubelskim. Osiągnięcie priorytetu planowane jest poprzez eliminację notowanych obecnie ograniczeń lokalowych i przeprowadzenie działań infrastrukturalnych obejmujących m.in.:
        - budowę obiektu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, przeznaczonego na prowadzenie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -  Wychowawczego oraz Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób; 
       - kompleksowe wyposażenie pomieszczeń w meble, sprzęt użytkowy, urządzenia terapeutyczno - rehabilitacyjne ułatwiające lokomocję osobom z niepełnosprawnością ruchową;
       - zagospodarowanie terenu wraz z budową 2 zjazdów, dróg, chodników, 20 miejsc parkingowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) oraz oświetlenia;
       - budowę wymaganych przyłączy do obiektu, ogrodzenia i placu zabaw wraz z wyposażeniem - montaż instalacji wewnętrznych (w tym m.in. klimatyzacyjnej  w 2 salach, solarnej i monitoringowej).

Oczekiwanym rezultatem w/w działań będzie poprawa warunków lokalowych Stowarzyszenia pozwalająca na prowadzenie różnorodnej i spełniającej współczesne standardy jakościowe działalności ukierunkowanej na integrację oraz aktywizację życiową, społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych intelektualnie, co bezpośrednio przekładać się będzie na ograniczenie zjawiska ich wykluczenia (działania tego rodzaju planuje się przeprowadzić w odniesieniu do 302 beneficjentów). Nowatorskim na skalę województwa rezultatem projektu będzie uruchomienie DPS dla wychowanków PSONI, pozwalające wnioskodawcy na stworzenie kompleksowego i obejmującego cały okres życia systemu zindywidualizowanego wsparcia. Grupę docelową projektu stanowią głównie wychowankowie PSONI ? osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkujące obszar 13 gmin powiatu tomaszowskiego oraz Gminy Józefów (powiat biłgorajski), a także osoby z otoczenia Stowarzyszenia.

Finansowanie projektu:
- dofinansowanie ze środków RPO UE: 8 882 408,79 zł
- dofinansowanie wkładu własnego PSONI poprzez województwo lubelskieze środków PFRON: 460 960,68 zł, ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie: 983 487,31 zł


Projekt RR24.13.02.00-12.00-06-001/16 realizowany będzie:
- finansowo do 23.12.2019 r.;
- rzeczowo do 16.12.2019 r.

Poniżej znajdują się opisy poszczególnych etapów realizacji inwestycji:
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin