Projekty aktualne

EFRR_kolor poziom.jpg

Informacja o realizacji projektu budowy Lokalnego Centrum Wspierająco - Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim /przy ul. Mickiewicza 1/


Tytuł projektu
Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco ? Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznychRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 ? 2020


Przedmiot projektu: głównym celem projektu jest poprawa dostępu usług aktywizacji życiowej oraz społeczno ? zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem, oferowanych w ramach działalności Koła PSONI w Tomaszowie Lubelskim. Osiągnięcie priorytetu planowane jest poprzez eliminację notowanych obecnie ograniczeń lokalowych i przeprowadzenie działań infrastrukturalnych obejmujących m.in.:
        - budowę obiektu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, przeznaczonego na prowadzenie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -  Wychowawczego oraz Domu Pomocy Społecznej dla 30 osób; 
       - kompleksowe wyposażenie pomieszczeń w meble, sprzęt użytkowy, urządzenia terapeutyczno - rehabilitacyjne ułatwiające lokomocję osobom z niepełnosprawnością ruchową;
       - zagospodarowanie terenu wraz z budową 2 zjazdów, dróg, chodników, 20 miejsc parkingowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) oraz oświetlenia;
       - budowę wymaganych przyłączy do obiektu, ogrodzenia i placu zabaw wraz z wyposażeniem - montaż instalacji wewnętrznych (w tym m.in. klimatyzacyjnej  w 2 salach, solarnej i monitoringowej).

Oczekiwanym rezultatem w/w działań będzie poprawa warunków lokalowych Stowarzyszenia pozwalająca na prowadzenie różnorodnej i spełniającej współczesne standardy jakościowe działalności ukierunkowanej na integrację oraz aktywizację życiową, społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych intelektualnie, co bezpośrednio przekładać się będzie na ograniczenie zjawiska ich wykluczenia (działania tego rodzaju planuje się przeprowadzić w odniesieniu do 302 beneficjentów). Nowatorskim na skalę województwa rezultatem projektu będzie uruchomienie DPS dla wychowanków PSONI, pozwalające wnioskodawcy na stworzenie kompleksowego i obejmującego cały okres życia systemu zindywidualizowanego wsparcia. Grupę docelową projektu stanowią głównie wychowankowie PSONI ? osoby z niepełnosprawnością intelektualną, zamieszkujące obszar 13 gmin powiatu tomaszowskiego oraz Gminy Józefów (powiat biłgorajski), a także osoby z otoczenia Stowarzyszenia.

Finansowanie projektu:
- dofinansowanie ze środków RPO UE: 8 882 408,79 zł
- dofinansowanie wkładu własnego PSONI poprzez województwo lubelskieze środków PFRON: 460 960,68 zł, ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie: 983 487,31 zł


Projekt RR24.13.02.00-12.00-06-001/16 realizowany będzie:
- finansowo do 23.12.2019 r.;
- rzeczowo do 16.12.2019 r.

Poniżej znajdują się opisy poszczególnych etapów realizacji inwestycji:
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin