Ośrodek Wsparcia

osrodek_wsparcia.jpg
Ośrodek Wsparcia  powstał w październiku 2007 roku. Uczestnikami Ośrodka są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną niepełnosprawne, posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z zawartym wskazaniem do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji.

Placówka organizuje zajęcia wspierające, aktywizujące, rehabilitacyjne oraz integrację społeczną prowadzoną według indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika.

Plan oddziaływań obejmuje: trening umiejętności samoobsługowych, usprawnienie ruchowe, przygotowanie do pracy, uspołecznianie, psychoterapię oraz kształtowanie umiejętności organizowania czasu wolnego. Aktualnie prowadzimy 4 pracownie terapeutyczne: gospodarstwa domowego, umiejętności twórczo – zawodowych, artystyczną i umiejętności społecznych.

Kadra OW to: instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka, pracownik socjalny i pracownicy administracji.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin