Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy.

W Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym (OREW) dzieci i młodzież realizują obowiązek szkolny według indywidualnych, wielodyscyplinarnych programów. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu. W zależności od potrzeb uczniowie korzystają z rehabilitacji medycznej, która jest świadczona w ramach gabinetu fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i suchego basenu. Na zajęcia do placówki są dowożeni transportem stanowiącym własność Stowarzyszenia. Dzięki temu mogą korzystać z edukacji dostosowanej do ich możliwości, zachowując stały kontakt z rodziną macierzystą. Ośrodek, jest jedyną placówką na terenie całego powiatu, która daje osobom głębiej niepełnosprawnym intelektualnie ofertę edukacji w grupie rówieśniczej przy zachowanym kontakcie z rodziną. Do realizacji zadań statutowych zatrudniamy, oligofrenopedagogów, pomoce nauczyciela, logopedę, psychologa, rehabilitantów, terapeutów zajęciowych oraz obsługę i administrację. Głównym zadaniem Ośrodka to wszechstronna i ustawiczna stymulacja rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną. W stwierdzeniu tym zawierają się kompleksowe oddziaływania edukacyjno - rehabilitacyjno - wychowawcze, opieka i niezbędne wsparcie oraz minimalizacja dotychczasowej izolacji społecznej na rzecz wprowadzenia tych osób w otwarte środowisko a w konsekwencji, na miarę ich możliwości psychofizycznych w pracę na otwartym rynku. Wsparcie i opieka są jednym z ważniejszych działań, jako niezbędne w trakcie edukacji i rehabilitacji poważnie niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie osób. Aktualnie OREW obejmuje swoim działaniem 57 uczniów z 13 gmin. Ponadto, Ośrodek prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Adresatami tych działań są dzieci od urodzenia do 6. roku życia: zagrożone nieprawidłowym rozwojem, z grupy wysokiego ryzyka ciążowo- porodowego, opóźnione w rozwoju psychoruchowym lub upośledzone umysłowo, również ze sprzężonymi kalectwami, zaburzeniami i chorobami, m. in. z niepełnosprawnością ruchową, autyzmem i epilepsją. Pomoc otrzymują również rodzice.

Metody Terapii:

• METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO (MRR) Weroniki Sherborne

• METODA DOBREGO STARTU (MDS) w opracowaniu prof. Marty Bogdanowicz

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax: (84) 664 22 71, 665 89 03
e-mail: orew.tomaszowlubelski@psoni.org.pl


strona główna