Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 nasze cele

Nasza misja to:
dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie, wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym.

Naszym celem jest:
działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Art. 4. Statutu

W działaniach naszego Koła duży nacisk kładziemy na integrację.

Współpracując ze społecznością lokalną, kreujemy właściwy wizerunek Osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki podejmowanym inicjatywom zmieniamy funkcjonujące w środowisku stereotypy, przypisujące im niezdolność do twórczej aktywności i podjęcia pracy, czy też konieczność pozostawania pod ustawiczną opieką osób trzecich. To właśnie z tego powodu utworzyliśmy Warsztat Terapii Zajęciowej, będący miejscem powstawania wspaniałych prac plastycznych - vide WERNISAŻ, czy też Zakład Aktywności Zawodowej, w którym Osoby Niepełnosprawne Intelektualnie każdego dnia udowadniają swoją wartość jako doskonali pracownicy.

Droga do pokonania:

od biernej wegetacji do aktywnego życia wśród ludzi

od bezradnej medycyny i czystej opieki do wczesnej rehabilitacji, wielodyscyplinarnego wspierania, rozwoju edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, udziału w kulturze

od zniewolenia opieką do zaradności, samodzielności i samostanowienia z zapewnionym wsparciem

od pomijania problemów rodziny do uznawania jej kluczowej roli, wspierania i pomocy,

od koncentracji na deficytach do promowania mocnych stron

od izolacji do włączania w normalnym życiu

od zgody na rezygnację z realizacji praw człowieka do walki z dyskryminacją i tworzenia warunków korzystania z praw człowieka bez żadnych wyjątków

od grupowej organizacji życia ze zminimalizowanym oczekiwaniem rozwoju do indywidualnych szans, stałego wyszukiwania coraz to nowych pól rozwoju, zwłaszcza społecznego


strona główna