Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskimhistoria

Koło Terenowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tomaszowie Lubelskim powstało w sierpniu 1993r. z inicjatywy Rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną. Funkcjonuje w ramach struktury Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, z siedzibą w Warszawie przy ul. Głogowej 2b. Zaczęło się od niewielkiej grupy Rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie – w ówczesnej rzeczywistości skazanych na całkowite społeczne wykluczenie i udostępnionego przez Władze miasta Tomaszów Lubelski budynku po zlikwidowanym żłobku.

Lata 1993 – 1995 to pierwszy etap adaptacji i rozbudowy otrzymanego lokum. Działania podejmowane na rzecz niepełnosprawnych prowadziliśmy w tym okresie w budynku domu parafialnego przy kościele NSJ w Tomaszowie Lub. Było to możliwe dzięki przychylności proboszcza parafii ks. dziekana Jana Krawczyka.

1 grudnia 1993 r. Zarząd Główny PSOUU powołał Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy, mianując Stanisławę Raczkiewicz dyrektorem placówki. 1 czerwca 1995 r. dokonano uroczystego otwarcia ośrodka, po oddaniu do użytku parteru. Od tego momentu rozpoczyna się działalność placówki „na swoim”. Rozbudowa budynku trwała nadal. Plany były ambitne, choć na tym etapie nikt jeszcze nie przypuszczał, że owocem podejmowanych wysiłków będzie powstanie czterech placówek.

We wrześniu 1995 r. Zarząd Koła podpisał z zamojskim WOZiRON umowę o utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (WTZ) dla 15 pierwszych uczestników. I tak mamy już dwie placówki. 18 lutego 1996 r. uczestnicy WTZ wprowadzili się do nowo oddanych pomieszczeń.

24 maja 1996 r. nastąpiło uroczyste oddanie obiektu po zakończonych pracach budowlanych. W ten sposób zyskaliśmy kolejne pomieszczenia niezbędne do prowadzenia wciąż rozrastającej się działalności. Zaczęliśmy być coraz bardziej widoczni, a potrzeby rosły. I tak w krótkim czasie znów zaczęło robić się ciasno. Przybywało osób potrzebujących naszej pomocy, a raczej coraz więcej tych, którym mogliśmy jej udzielić, przekonywało się do nas.. Stając przed dylematem – utrzymać status quo, czy iść do przodu rozpoczęliśmy starania o pozyskanie budynku na własność celem podjęcia dalszej rozbudowy. W tym czasie byliśmy już na tyle wiarygodni i rzetelni w oczach Włodarzy Miasta, że Ci przekazali nam zajmowany budynek z posesją na własność. Akt notarialny został podpisany w dniu 24 października 2002r. Od tego momentu byliśmy już całkowicie u siebie. 10 listopada 2003 r. do WTZ przyjęliśmy 20 dodatkowych uczestników, dla których utworzyliśmy kolejne 4 pracownie – znów w domu parafialnym, ponieważ w obiekcie przy ul. Słowackiego było zbyt ciasno i byliśmy w tym okresie na etapie przygotowywania dokumentacji do rozbudowy obiektu. 26 listopada 2003r. Pani Stanisława Raczkiewicz Wiceprzewodnicząca Zarządu naszego Koła, na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego

26 maja 2004 r. rozbudowa, tym razem naszego już budynku, stała się faktem. Do istniejącego obiektu dobudowaliśmy trzykondygnacyjny budynek. Prace zakończono w marcu 2005 r., co przez wszystkich zostało uznane za swoisty cud, albowiem było to iście ekspresowe tempo.

28 czerwca 2005r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowopowstałego budynku z udziałem władz samorządowych lokalnych i wojewódzkich, darczyńców, przyjaciół, mieszkańców miasta. W międzyczasie hucznie obchodziliśmy jubileusz dziesięciolecia działalności Koła. Pierwsza dekada naszego istnienia minęła w sierpniu 2003 r. 19 listopada 2003 r. zorganizowaliśmy uroczyste obchody 10-lecia działalności Koła. Podczas Mszy Św. celebrowanej przez Jego Ekscelencję Ks. Bpa Jana Śrutwę dziękowaliśmy za doznane łaski i polecaliśmy nasze Stowarzyszenie Bożej Opatrzności. Nie obyło się bez podziękowań z naszej strony. Na nasz wniosek Zarząd Główny PSOUU odznaczył medalem „Fideliter et Constanter” (Wiernie i Wytrwale) Grzegorza Żeligowskiego Przewodniczącego Zarządu Koła w Tomaszowie Lubelskim i Stanisława Gardias – naszego Darczyńcę, piekarza, który przez 10 lat, dzień po dniu, ofiarowywał pieczywo dla wszystkich podopiecznych naszego Koła. Kulą Doskonałości nagrodzono ks. Dziekana Jana Krawczyka proboszcza Parafii NSJ w Tomaszowie Lubelskim i samorząd tomaszowski. W imieniu samorządu Kulę Doskonałości odebrali Stanisław Czuryło – Przewodniczący Rady Powiatu i Karol Łypka Wicestarosta.

1 października 2006 r. rozpoczął działalność Ośrodek Wsparcia (OW) – placówka obejmująca działaniem głównie absolwentów OREW z głęboka niepełnosprawnością intelektualną.

Z dniem 27 listopada 2008r. znaleźliśmy się w gronie organizacji pożytku publicznego, co pozwoliło nam na ubieganie się o przekazywanie 1% podatku na nasze cele statutowe. Dnia 16 lipca 2008 r. podpisaliśmy umowę z Marszałkiem Województwa Lubelskiego na przekazanie środków, mających posłużyć utworzeniu i działalności Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ). Po raz pierwszy podjęliśmy się budowy z dala od naszej siedziby, co pociągało za sobą wiele komplikacji i dodatkowej pracy, ale było warto. W wydzierżawionej od władz gminy Tomaszów Lubelski części budynku Szkoły Podstawowej w Przeorsku dokonaliśmy szerokiej modernizacji, rozbudowując ją i adaptując do potrzeb działalności ZAZ i osób niepełnosprawnych. W ten sposób powstał zakład pracy zatrudniających trzydziestu niepełnosprawnych. Tradycyjnie już pobiliśmy wszelkie rekordy szybkości finalizowania inwestycji. W ciągu 5 miesięcy dokonaliśmy tego, w co poza nami nie wierzył prawie nikt. W myśl powiedzenia Nec hercules contra plures, przy wspólnym wysiłku i zaangażowaniu nawet największe przeciwności muszą ustąpić.


strona główna