Kadra

Nauczyciele

Nauczycielmgr Anna Boczkowska
Oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w UMCS w Lublinie, kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Uczestniczka kursów, warsztatów i konferencji dotyczących m.in.: seksualności dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, wykorzystania muzyki klasycznej w stymulacji rozwoju dziecka, strategii postępowania wobec trudnych zachowań osób ze spektrum autyzmu, skutecznej komunikacji z rodzicami.
Nauczycielmgr Anna Góra
Nauczyciel mianowany, magister Pedagogiki Specjalnej na UMCS w Lublinie, specjalizacja – tyflopedagogika i reedukacja; podyplomowe studia na kierunku Oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Rzeszowskim, nauczyciel z wieloletnim stażem pracy i doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, aktualnie prowadzi grupę edukacyjno- terapeutyczną. Ukończyła wiele kursów i szkoleń dotyczących między innymi: pracy z oddechem i ciałem, konstruowania programów pracy i terapii dzieci z niepełno sprawnościami, terapii osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, problematyki seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, wprowadzania do widoetreningu komunikacji, wczesnej interwencji, komunikacji symbolicznej Bliss, pedagogiki zabawy, diagnozy funkcjonalnej dziecka z zaburzeniami rozwoju, alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się.
Nauczycielmgr Agnieszka Hypiak
Tyflopedagog, oligofrenopedagog. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami Rozwojowymi i Wspierania ich Rodzin. Uczestnik szkoleń, warsztatów i kursów dotyczących między innymi: alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, alternatywnych form terapii, seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, pracy z dzieckiem nadpobudliwym, diagnozy funkcjonalnej dziecka z zaburzeniami w rozwoju, wczesnej interwencji terapeutycznej.
Nauczycielmgr Damian Szabat
Nauczyciel mianowany. Ukończył Medyczne Studium Zawodowe na kierunku terapeuta zajęciowy, pedagogikę niepełnosprawnych intelektualnie z terapią zajęciową oraz pedagogikę specjalną z zakresu surdopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie diagnozy, terapii i edukacji osób z autyzmem w Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji dotyczących m.in.: terapii ruchowej Newella Kepharta, mediacji i pokojowego rozwiązywanie konfliktów, diagnozy funkcjonalnej dziecka z zaburzeniami rozwoju, seksualności dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, alternatywnych i wspomaganych metod porozumiewania się.
Nauczycielmgr Emilia Blacha
Nauczyciel mianowany, terapeuta zajęciowy, terapeuta ręki. Prowadzi zajęcia w grupie przedszkolnej oraz w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki z terapią zajęciową w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie psychopedagogiki w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach. Uczestniczka wielu specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia rozwojowe, m.in.: terapii i edukacji dzieci z autyzmem, alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, seksualności dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, terapii sensomotorycznej i korekty dysfunkcji ustno-twarzowych, standardów pracy terapeutycznej z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym, stosowania metod plastycznych, ruchu, muzyki i zabawy w edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kostiumograf, scenograf i charakteryzator w Integracyjnym Zespole Artystycznym „Przyjaciele” działającym przy PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim.
Nauczycielmgr Joanna Girguś
Nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy. Ukończyła: studia w zakresie pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Uczestniczka kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji, m.in.: wspomagających i alternatywnych metod komunikacji, diagnozy funkcjonalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju, sposobów wykorzystywania ruchu, muzyki, teatru i zabawy w edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Nauczycielmgr Joanna Przednowek
Nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog z wieloletnim stażem i bogatym doświadczeniem zawodowym. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji i Wczesnego  Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Uczestniczka  szkoleń i warsztatów,  z zakresu min: diagnozy i terapii autyzmu, alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się, wczesnej interwencji, metody Porannego Kręgu, wideo treningu komunikacji (wprowadzenie), Programu Rozwoju komunikacji MAKATON, terapii ruchowa Newella Kepharta, metody dramy w pracy z grupą,  Etapy rozwoju w życiu rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, seksualności dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, diagnozy funkcjonalnej dziecka z zaburzeniami rozwoju, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. W swojej pracy terapeutycznej stara się wspierać dzieci i młodzież z różnymi  trudnościami  w rozwoju, dostosowując metody pracy do ich wieku i możliwości. Obecnie prowadzi zajęcia edukacyjno – terapeutyczne w grupie gimnazjalnej.
Nauczycielmgr Jolanta Niedźwiedzka
Zastępca dyrektora ds. nauczania i wychowania, nauczyciel mianowany, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta środowiskowy. Ukończyła kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej: Organizacja i zarządzanie oświatą. Uczestniczka wielu szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie m in.: rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w krajach europejskich, diagnozy funkcjonalnej dziecka z zaburzeniami rozwoju, współpracy z rodziną w procesie terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, terapii ruchowej Newella Kepharta, seksualności dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, wczesnej interwencji, terapii osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, planowania i organizowania nadzoru pedagogicznego, hospitacji jako procedury mierzenia jakości szkoły.
Nauczycielmgr Zofia Kawka
Nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog, terapeuta ręki z wieloletnim stażem i doświadczeniem. Ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki oraz  pedagogiki integracyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, studium pedagogiczne w zakresie pedagogiki leczniczej w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz studium pedagogiczne w zakresie czynnych nauczycieli szkół podstawowych i placówek oświatowo – wychowawczych w Instytucie Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Lublinie. Uczestniczka wielu szkoleń, warsztatów i konferencji dotyczących m.in.: terapii i edukacji dzieci z autyzmem, alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, tworzenia programów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną, kinezjologii edukacyjnej, pracy z oddechem i ciałem, diagnozy funkcjonalnej dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.
Nauczycielmgr Zofia Morlewska
Nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog, tyflopedagog. Ukończyła studia w zakresie pedagogiki specjalnej (tyflopedagogika i oligofrenopedagogika) w Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi zajęcia metodą ,,Dyna – Lingua M.S.”. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów  w zakresie m in.:  alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, terapii osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, pracy z oddechem i ciałem, etapów rozwoju w życiu rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, metody ,,Dyna – Lingua M.S.”.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin