Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

12.09.2016

„Aktywność drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”

PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim realizuje zadanie publiczne pn. „Aktywność drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”, dofinansowane przez Województwo Lubelskie poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Przewidziane działania warsztatowe koncentrują się wokół realizacji trzech podstawowych modułów tematycznych:
• Warsztaty dla Integracyjnego Zespołu „Przyjaciele” ukierunkowane na rozwój aktywności wokalno – aktorskiej i społecznej osób z niepełnosprawnościami;
• Warsztaty artystyczne przygotowujące uczestników Integracyjnego Zespołu „Przyjaciele” do spektaklu pn.: „Bajka o zaczarowanym flecie” na motywach opery pt.: „Czarodziejski Flet” W.A. Mozarta;
• Zajęcia warsztatowe z self –adwokatami, których celem jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji niezbędnych do reprezentowania siebie podczas wystąpień publicznych, zajmowania stanowiska we własnych sprawach i umiejętności czytelnego komunikowania go, a także przygotowujących do korzystania z instytucji użyteczności publicznej.

Dzięki uczestnictwie w powyższym zadaniu osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym niepełnosprawnością intelektualną mają możliwość rozwijania zaradności życiowej i społecznej w sytuacjach, które wykraczają poza warunki ich codziennego funkcjonowania. Uczestnicy rozwijając własne talenty i pokonując słabości, doświadczają sukcesu, co w sposób bezpośredni przekłada się na wzrost poczucia własnej wartości oraz motywuje do bycia osobą aktywną. Udział w poszczególnych modułach warsztatowych niesie również bezpośrednie oddziaływania terapeutyczne – m.in. poprzez redukowanie postaw lękowych, wyzwalanie kreatywności i otwartości na nowe doświadczenia.

Poza korzyściami wypływającymi z rozwoju sfery osobowościowej uczestników zadania, spodziewamy się również znaczącego wzrostu ich kompetencji społecznych poprzez możliwość nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji społecznych, integrację ze środowiskiem lokalnym, a także profesjonalistami w dziedzinie sztuki.

Dzięki licznym wystąpieniom publicznym, wpisanym w realizację poszczególnych modułów w/w zadania publicznego osoby z niepełnosprawnościami mają szansę na dokonywanie zmian w stereotypowym postrzeganiu ich przez społeczeństwo, kreują pozytywny wizerunek samych siebie, uświadamiają sobie oraz innym zakres własnych potrzeb i możliwości, rozwijają funkcje komunikacyjne i intelektualne poprzez konieczność elastycznego rozważania kwestii problemowych i wykorzystywania dotychczas nabytych umiejętności w nowych sytuacjach. Ponadto, osoby z niepełnosprawnościami, należące do Zespołu Integracyjnego „Przyjaciele” mają nieocenioną możliwość doskonalnenia swojego warsztatu aktorsko – wokalnego i wzbogacania doświadczeń artystycznych pod opieką profesjonalistów w tej dziedzinie, co podniesie jakość spektakli z ich udziałem, przygotowywanych w przyszłości. Dodatkowo, występ profesjonalnych aktorów z osobami niepełnosprawnymi w spektaklu pt.: „Bajka o zaczarowanym flecie” podkreśli godność osób z niepełnosprawnościami oraz ich prawo i chęć do udziału w życiu społecznym. W szerszym rozumieniu pozwala to na niwelowanie zjawiska izolacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, a także wdrażania w codzienne życie postanowień zawartych w „Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.


strona główna