Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

28.12.2012r.

SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH

Grudzień to szczególny czas refleksji i podsumowań działania człowieka w wielu obszarach jego życia. Dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym stał się w bieżącym roku miesiącem wyjątkowym: 10 grudnia Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz uhonorowała Nagrodą im Pawła Włodkowica Panią Krystynę Mrugalską. Wręczenie nagrody miało miejsce na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nagroda ta jest wyrazem uznania Rzecznika Praw Obywatelskich dla osób występujących w obronie podstawowych wartości i praw, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości. Z laudacji wygłoszonej przez Panią Barbarę Imiołczyk, jednoznacznie wynika, że Laureatka wykazując się niezwykłą determinacją odegrała w Polsce znaczącą rolę w walce o prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną, a szczególnie:
• o ich godne życie,
• o przestrzeganie względem nich praw człowieka i obywatela,
• o tworzenie warunków, aby mogły aktywnie, na miarę swoich możliwości, uczestniczyć w życiu społecznym i żyć wśród ludzi,
• o obalenie stereotypów mentalnych społeczeństwa dyskryminujących je i skazujących na życie w izolacji.
Ta prestiżowa i wymowna nagroda była również wyrazem uznania dla postawy Pani Krystyny Mrugalskiej względem każdego człowieka. Postawy pełnej szacunku i akceptacji oraz niezwykłej, wręcz charyzmatycznej umiejętności włączania ludzi do działań na rzecz priorytetowych wartości, jaką jest miłość do drugiego człowieka, wyrażająca się szczególnie troską o najsłabszych i dotkniętych niepełnosprawnością.

Zdj. Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz wręcza Laureatce nagrodę

Przewodnim tematem tegorocznej Gali była Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowana przez Polskę 6 września 2012r. Przeprowadzona na ten temat Debata miała na celu rozpowszechnianie i wdrażanie w życie kwestii zawartych w Konwencji. Podczas Gali nagrodzone zostały najbardziej aktywne osoby niepełnosprawne oraz podmioty najbardziej aktywnie wspierające działania na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2012, przyjazna administracja publiczna, a także została uhonorowana praca wolontariuszy. Wyboru nagrodzonych i wyróżnionych kandydatów w czterech kategoriach dokonała Kapituła, składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych mediów, przedstawicieli organizatora. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim przedstawiło swoich kandydatów, którzy zostali laureatami nagrody „Solidarny i Odpowiedzialny Społecznie 2012” we wszystkich kategoriach. W kategorii Aktywni Niepełnosprawni – kultura, sztuka – Beata Kuśmierz, uczennica Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim.

Czujemy się zaszczyceni, że z woli Pani Prezes mogliśmy uczestniczyć w ważnym dla niej samej, ale również i dla całego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym wydarzeniu.

Self-adwokat Krzysztof Wiśniewski, pracownik Zakładu Aktywności Zawodowej PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim podziękował Laureatce w imieniu wszystkich osób niepełnosprawnych słowami:

„Droga Pani Prezes Jestem self-adwokatem z Tomaszowa Lubelskiego. W tym ważnym dla nas wszystkich dniu występuję w imieniu całego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
Jest Pani dla nas kimś wyjątkowym i bardzo ważnym. Dzięki Pani pracy i pomocy nasze życie bardzo się zmieniło. Znaleźliśmy dla siebie miejsca, gdzie czujemy się dobrze, możemy spotykać się z ludźmi, być potrzebni, wykonywać ciekawe zajęcia i cieszyć się swoimi osiągnięciami. Dzięki naszym placówkom i wsparciu znaleźliśmy kolegów, przyjaciół i wiele okazji do radości i sukcesów. Najważniejsze jest to, że w Tomaszowie Lubelskim powstał Zakład Aktywności Zawodowej i możemy w nim pracować. Jak każdy człowiek zarabiamy pieniądze na swoje potrzeby. To Pani wiedziała jak bardzo chcemy żyć wśród ludzi, czuć się wolnymi i równymi, podejmować decyzje o tym, co chcemy robić, że chcemy być traktowani poważnie i żeby inni liczyli się z nami. Chcemy, aby prawa człowieka były również dla nas. Dlatego dzisiaj jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni tym wszystkim ludziom, którzy dostrzegli w Pani tak wielkie serce i miłość, jaką Pani obdarza nas – osoby niepełnosprawne. W ich imieniu i całego Stowarzyszenia gratuluję dzisiejszej nagrody!
Życzymy, by dobro, którym Pani obdarzyła wielu ludzi, wracało do Pani zawsze, a radość i szczęście osób niepełnosprawnych były nagrodą za trud, aby otworzyć przed nami drzwi na świat, do ludzi, do godnego życia bez dyskryminacji. W dowód wdzięczności przekazuję od moich kolegów z Tomaszowa Lubelskiego pracę wykonaną w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Jest to anioł, bo jest Pani zawsze dla nas dobrym aniołem."


strona główna