Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

05.12.2016

„„Komunikacja alternatywna – zrozum mnie””

Podczas II części szkolenia odbytego w pierwszy weekend grudnia b.r., prowadzonego przez P. Ewę Przebindę zgłębialiśmy wiedzę i rozwijaliśmy umiejętności w zakresie komunikacji językowej użytkowników posługujących się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji. Realizowane treści programowe dotyczyły sposobów włączania osób niemówiących do aktywności w grupie rówieśniczej, kształtowania umiejętności językowych użytkowników AAC polegających na budowaniu wypowiedzi, kategoryzacji, zadawaniu pytań, używaniu wyznaczników gramatycznych, wykorzystywaniu kodów ułatwiających budowanie dłuższych wypowiedzi przez dzieci mówiące pojedynczymi słowami oraz nauce rozumienia języka przez dzieci z autyzmem. Podczas ćwiczeń praktycznych rozwijaliśmy umiejętności w zakresie konstruowania pomocy do porozumiewania się odpowiadających potrzebom konkretnych osób mających trudności w komunikowaniu się sposobem werbalnym, dostosowywaniu słownictwa do ich możliwości poznawczych oraz umiejętności wykorzystania w tym celu oraz konfiguracji specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Zaprezentowano również praktyczne sposoby wspierania nauki czytania i pisania dzieci niemówiących, w tym również z uwzględnieniem specyfiki dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

Realizację zadania publicznego pn.: „Komunikacja alternatywna – zrozum mnie” dofinansowało Województwo Lubelskie poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.


strona główna